Köpvillkor

Tillämplighet

TomtHems köpvillkor är tillämpliga där svensk ellerannan tillämplig lag ej föreskriver villkor som står i strid med detta avtal.För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Avtalmed företag omfattas av köplagen. 

Beställning

Avtal träffas mellan kund och TomtHem när TomTHembekräftat registrerad order. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress niregistrerat. För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillståndinhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utandennes medgivande, eller på annat sätt som medför att TomtHem lider ekonomiskskada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läsmer under vår integritetspolicy.

TomtHem förbehåller sig rätten att häva köpet ochåterbetala eventuella inbetalda belopp vid slutförsäljning p.g.a. att en varautgått eller fått ett felaktigt pris.

Betalning

Priserna på hemsidan är listade inklusive moms. Betalningarhanteras av Klarna som erbjuder kort, direktbetalning samt mot faktura och somprivatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för fakturaär 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från TomtHem. Ombetalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr samt dröjsmålsräntaom 24% plus gällande referensränta.. Har du inte handlat med Klarna tidigarekommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att kontrollera dinkreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

Leverans

Förväntad leveranstid för lagervaror är 2-5vardagar. För transport anlitas DHL. I fall när kunden anser att leveransdröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, ärdet kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med TomtHems köpvillkor.

TomtHem erbjuder fri frakt på beställningar över 500kr. För beställningar under det beloppet tillkommer en fraktavgift på 69kr.

TomtHem levererar endast inom Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går iretur till TomtHem, debiteras en avgift om 80 kr för TomtHems kostnader isamband med returhantering och frakt.

Reklamationer

Kunden förväntas kontrollera leveransen vid ankomstför att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid misstänkt transportskadaskall TomtHem kontaktas på info@tomthem.se senast 4 arbetsdagar efter mottagen leverans.

Kunden har 3 års reklamationsrätt. Vid reklamation,kontakta info@tomthem.se och uppge ordernummer och orsak till reklamationen. 

Ångerrätt

Vid köp hos TomtHem har kunden 14 dagars ångerrättenligt distansavtalslagen.

Vid retur, kontakta oss på info@tomthem.se senast 14 dagar efter att ni mottagit försändelsen.Vid retur är det kunden som står fraktkostnaden tillbaka till oss. Kunden bäransvaret för varan under returtransporten. Återbetalning sker till samma konto.

Vid köp med faktura ber vi er att betala fakturan ochinvänta återbetalning. Ni kan kontakta Klarna 08-120 120 10 och be att deförlänger fakturans förfallodatum. Det är kundens ansvar att förfallodatum integår ut på fakturan.

Som kund har ni rätt att testa er produkts funktion.Detta gäller dock endast i den utsträckningen att fastställa produktensegenskaper och funktioner. Produkter som returneras skall göras så i oförändratskick likväl som produktens originalförpackning och inner-emballage. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skickkan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15-80%. Om varan p.g.a. felaktiganvändning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning.

Ångerrätten gäller ej för varor som framställtsspeciellt för kund. Företagskunder omfattas inte av ångerrätt.

Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffatseller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rättatt avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativtankommit till ombud. TomtHem kan ta ut en skälig avgift för detta. Ifallavbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 80 Kr

Äganderättsförbehåll

Varor förblir TomtHems egendom till dess att fullbetalning erlagts. 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärderpå arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser frånunderleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelseutanför TomtHems kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänförastill force majeure, vilket innebär att TomtHem befrias från sina förpliktelseratt fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i Stockholms Tingsrätt som första instans, varvid svensk lag tillämpas.

TomtHem följer Allmänna Reklamationsnämndensrekommendationer.